บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก"

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก" โดย อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล จาก Department of Theology and Religious Studies, King’s College, London, Emgland ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล ชั้น ๓ ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยายถึง ๑๐๙ คน
             วิทยาลัยศาสนศึกษาขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแด่ อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ที่สละเวลามามอบความรู้และให้คำตอบสำหรับหัวข้อการบรรยายนี้.
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th