กิจกรรม “Meet The Dean”

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Meet the Dean” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล (ชั้น ๓) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้พูดถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยศาสนศึกษาในอนาคตที่จะสอดคล้องตามหลักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนรับฟังตอบข้อซักถามของนักศึกษาร่วมกัน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในวิทยาลัยฯ และที่น้ำทองสิกขาลัย รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๐ รูป/คน.
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th