การอบรมพิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงพลวัต

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

             วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. คณะผู้เข้าอบรมจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ขอสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในหัวข้อ : พิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงพลวัต ณ ห้องประชุม ๓๐๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทราบเรื่องราว ที่มา และความสำคัญของวัตถุ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และการดำเนินการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมต่อไป. .
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th