ข่าว 3 มิติ-ไทยศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาชาติ


              เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ทีมข่าว3 มิติ ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบันทึกภาพทำข่าวในวันมาฆบูชา ในหัวข้อ : ไทยศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาชาติ
             ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดหลักสูตรนานาชาติด้านพุทธศาสนา เน้นสอนความเข้าใจในพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อธิบายในเชิงเหตุและผลไม่ใช่เพียงแค่ศรัทธาและความเชื่อ หลายวัดเริ่มมีพระสงฆ์ต่างชาติสนใจเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนโดย หวังนำธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปเผยแผ่ต่อให้กับพุทธศาสนิกชนในประเทศของตัวเอง
ที่มา ข่าว3มิติ copy https://goo.gl/6mv6Yt
             ทั้งนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ คุณเฉลิมศรี ปรีงาม และทีมข่าว 3มิติ ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาโดยตลอด.crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th