คณบดีและประธานหลักสูตรป.ตรี พบนักศึกษา

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

          วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม คณบดีและประธานหลักสูตรปริญญาตรี พบนักศึกษา
ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล (ชั้น ๓) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้พูดถึงประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามของนักศึกษา เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในวิทยาลัยฯ และที่น้ำทองสิกขาลัย รวมไปถึงเป้าหมายของนักศึกษาในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๕ รูป/คน.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th