งานทำบุญเดือนเกิด เดือนมกราคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

             วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เดือนมกราคม : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นประธานงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๘๐ คน
             งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน และในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th