เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ 4)


เกณฑ์การรับTCASรอบ4บนwebsiteทปอ. หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ภาษาไทย ปกติ


ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา๒๕๖๓ รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนของ สทศ.

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th